Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej jako: „RODO”), informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorca działający pod firmą: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KAROL JANOCHA, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Tysiąclecia 14/A11, 38-400 Krosno, NIP: 6842461928 (dalej jako: “Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy:

- listownie na adres wskazany powyżej;

- przez e-mail: karoljanocha@gmail.com

- telefonicznie: +48 505 149 233

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zlecenia, wystawiania i przechowywania faktur, wykonywania obowiązków rachunkowych i podatkowych. Podstawą do przetwarzania tych danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami),  niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowanie, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy (pkt. 2), wówczas dane będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń, jaki może podnosić Administrator lub mogą być podnoszone wobec administratora danych.

  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

     

Kancelaria Radcy Prawnego
Karol Janocha

KONTAKT

e-mail: karoljanocha@gmail.com
tel.: + 48 505 149 233

 

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Janocha

ul. Tysiąclecia 14/A11

38-400 Krosno